Αρχική » Ανακοινώσεις » Δικαιολογητικά για εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο ΓΕΛ Σητείας το σχολικό έτος 2020-2021

Δικαιολογητικά για εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο ΓΕΛ Σητείας το σχολικό έτος 2020-2021

Δικαιολογητικά Εγγραφής στα ΓΕ.Λ.
Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γενικό Λύκειο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται,προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ή  με φυσική παρουσία:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:
α. Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η.
β. Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτοςτάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την
παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.
δ. Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

ε)Την έγκριση ή όχι  της  δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού ( φωτογραφίες, βίντεο, μαγνητοφωνήσεις) στο οποίο απεικονίζεται το παιδί μου, κατά τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνει το σχολείο με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα όπως κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο παιδί μου, για παράδειγμα το όνομα, τη διεύθυνση της οικίας μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), τα ενδιαφέροντα, επιδόσεις στο σχολείο, κ.ο.κ. σύμφωνα και με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11 της με αρ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το έγγραφο της οριστικής κατανομής από την πλατφόρμα https://e-eggrafes.minedu.gov.gr 

Επίσης οι μαθητές της  που θα εγγραφούν στην Α’ Λυκείου το σχολικό έτος 2020-2021  απαιτείται να προσκομίσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων  συμπληρωμένο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Άτομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας του σχολείου 2843022277 και στο 6977456842